Summer course by AMD

บรรยากาศการเรียนวันแรก

DSC03548.jpg
DSC03550.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นวันที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร AMD Summer Course เป็นวันแรก ซึ่งหลานๆแต่ละคนก็ได้มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนกับลุงพีเป็นอย่างดี อีกทั้งยังรับฟังและปรับปรุงพัฒนาทักษะการทำงานอีกด้วย

DSC03551.jpg

การสอนในคอสนี้ได้ให้หลานแบ่งเป็นสองทีม ผู้เรียนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ คุยกันและช่วยเหลือกันอย่างไม่บกพร่อง  เพื่อที่จะเรียนรู้และผลิตผลงานตามความถนัดความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่าง จึงมั่นใจได้ว่าผลงานของแต่ละกลุ่มจะออกมามีคุณภาพและหลากหลายตามจินตนาการของผู้เรียน

DSC03552.jpg
DSC03553.jpg
DSC03554.jpg

ลุงพีหวังว่าหลานๆทุกคนที่ได้เข้าร่วม AMD Summer Course จะมีผลงานของตัวเองเพื่อที่จะแสดงศักยภาพและผลของการเรียนรู้ในครั้งนี้ อีกทั้งยังหวังว่าจะพัฒนาผลงานและนำผลงานไปต่อยอดในงานของตนในอนาคตด้วย